Regler & lagar för arbete på höjd

Sigtuna 29 juni 2020

Här kommer en faktasamling kring de aktuella och urplockade paragraferna kring arbete på höjd.
Ett tillägg till detta önskar jag göra i form av följande:
När det gäller utrustning så är det i tillverkarnas bruksanvisningar som det framgår:
– hur länge de får användas.
– hur och på vilket sätt du ska erhålla kompetens innan du använder utrustningen.
– vilka krav som finns för dess infästningar, exempelvis minimum 1000 kg, 1200 kg eller 1500 kg.

 1. Nedanstående regler och skallkrav behövs i vissa fall kopplas samman med varandra och tillämpas tillsammans för att få en tydlig bild om vad som gäller i form av skall, inte bör.

Följande AFS:ar har jag plockat information ur:

 1. AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
 2. AFS 2007:11 Byggnads- och anläggningsarbete
 3. AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 4. AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning
 5. AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
 6. AFS 1982:03 Ensamarbete
  OBS! Även om ovanstående AFS:ar har relativt gamla ursprungsdatum så har alla blivit uppdaterad längs vägen och ett flertal av de nya reglerna och kraven har tillkommit på senare år.
  Även att ta hänsyn till är att ett flertal paragrafer följs av tillägg och ytterligare hänvisningar/kravbilder. Dessa måste man läsa separat och därefter applicera i sin arbetsmiljö.

Här kommer dess fakta och de viktigaste punkterna:

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
Hur ska man genomföra arbetet:
2 § Arbete skall planeras, ordnas och bedrivas så att olycka genom fall förebyggs

Uppsättning, anordning & underhåll:
5 § Trappa, trappsteg, stege, arbetsbock, lejdare, landgång, ramp, snedbana, ställning,
plattform, arbetsflotte och liknande anordning skall utföras, anordnas och underhållas så att risk för fall motverkas. Detta gäller även fotsteg och motsvarande på maskin, fordon och annan teknisk anordning.

Belastning:
7 § Skyddsanordning mot fall skall vara dimensionerad för den belastning den kan antas bli utsatt för. Särskild uppmärksamhet ägnas därvid åt förekommande infästningar.
Skyddsanordning skall kontrolleras regelbundet och underhållas väl. Vid kontroll skall bl a
tillses att materialet inte skadats.

Stege & anordning
9 § Där det behövs skall med lämpliga mellanrum finnas fasta stegar eller andra möjligheter för nödställd att ta sig upp. Stege och motsvarande anordning skall nå så långt under ytan att en nödställd lätt kan ta sig upp.

Särskild risk för fall
10 § Uppmärksammas under arbete särskild risk för fall, skall arbetet förändras eller avbrytas i erforderlig omfattning och riskområdet där så behövs spärras av till dess att risken har undanröjts. Om arbete måste utföras inom riskområde skall särskilda skyddsåtgärder vidtas.

AFS 2007:11 Byggnads- och anläggningsarbete

Fall till lägre nivåer:
56 a § Vid arbeten med fallrisker ska bestämmelserna i 57–60 §§, 87–92 §§ och övriga tillämpliga regler följas. Om fallskyddet inte uppfyller den miniminivå som finns beskriven i 60 a § kan sanktionsavgift påföras. (AFS 2014:26)
(Träder i kraft den 1 januari 2015.)

Förebygg & skyddsräcken
57 § Risken för att arbetstagaren faller till lägre nivå skall vara förebyggd. Om det behövs skall skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar användas.
Skyddsräcken skall vara hållfasta och tillräckligt höga samt ha åtminstone fotlist, överledare och en mellanledare eller ge motsvarande skydd. Skyddsräcken skall vara helt inklädda om det förekommer lösa föremål som kan vålla skada om de faller genom skyddsräckena.

Användning av personlig skyddsutrustning
58 § Om skyddsräcken eller utrustning som nämns i 57 § inte kan användas på grund av arbetets art skall personlig fallskyddsutrustning användas. Om det behövs skall tillträdesled till riskområdet ordnas på lämpligt sätt. Om obehöriga arbetstagare kan beträda riskområdet skall det utmärkas och avspärras.

Öppningar & hål
59 § Öppningar och hål i bjälklag, tak eller liknande, där risk för nedstörtning eller nedtrampning kan uppstå, skall utan dröjsmål förses med skyddsräcke eller skyddstäckning som inte oavsiktligt kan rubbas. Skyddstäckning skall ha betryggande bärighet och skall antingen vara utförd så att det framgår vad den är avsedd för eller vara tydligt märkt.

Bärighet & ytsträvhet
60 § Underlag som kan beträdas skall normalt ha betryggande bärighet och ytsträvhet så att genomtrampning och fall hindras. Arbetsplatsernas golv får inte ha några farliga upphöjningar, hål eller lutningar.
Underlag som saknar betryggande bärighet eller som är halt skall avspärras och utmärkas om det inte är uppenbart obehövligt.
Om ett underlag som saknar betryggande bärighet eller som är halt behöver beträdas skall särskilda skyddsåtgärder vidtas som gör det möjligt att utföra arbetet på ett säkert sätt.

Sanktionsavgifter vid fallrisker till lägre nivåer
60 a § Om fallskydd enligt 57–60 §§ saknas och arbete utförs där det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer, ska sanktionsavgift betalas om inte villkoren nedan minst uppfylls. Vid takarbete gäller även bestämmelserna i 86 a och 92 a §§.

 1. Skydd mot fall ska finnas vid arbetet genom att man
  a. arbetar i skydd av skyddsräcken,
  b. arbetar på mobila eller fasta arbetsplattformar,
  c. arbetar i arbetskorgar,
  d. arbetar på eller innanför ställningar med skyddsräcken,
  e. arbetar ovanför eller innanför skyddsnät eller AFS 1999:3 18
  f. använder personlig fallskyddsutrustning.
 2. Skydd mot fall ska vara utformat och användas enligt a–e nedan.
  a. Skyddsräcke ska ha fotlist, mellanledare och överledare och vara minst en meter högt. När räcke endast skyddar mot fall från ställningslag ska bestämmelserna i föreskrifterna om ställningar uppfyllas. Om permanenta räcken utnyttjas som fallskydd, får fotlist utelämnas.
  b. Öppningar och hål med fallrisker ska förses med skyddstäckning eller skyddsräcken.
  c. Personlig fallskyddsutrustning ska bestå av helsele och kopplingslina med falldämpare. Linan ska vara förankrad.
  d. Personlig fallskyddsutrustning ska förhindra fall till underliggande nivå.
  e. Personlig fallskyddsutrustning ska användas och vara förankrad vid en förflyttning längs stege eller stegar, fasta eller lösa, om höjdskillnaden mellan nivån där förflyttningen startar och nivån där den slutar är mer än 4 meter.
 3. Undantag från 1 och 2 medges för följande arbeten.
  a. Vid arbete från lös stege behöver personlig fallskyddsutrustning inte användas om alla villkor i punkterna nedan är uppfyllda
  – endast enstaka arbeten utförs,
  – stegen är kortare än 5 meter,
  – arbetet tar mindre än 15 minuter per steguppställning och
  – arbetet kan utföras med en hand, och så att man håller sig fast i stegen med den andra handen.
  b. Vid enstaka arbete med att installera infästning för säkerhetslina maximalt 7 meter över marknivå. Befintliga infästningsanordningar längs vägen upp ska användas, om sådana finns.
  c. Vid arbete med att första gången fästa säkerhetslina i befintlig förankringspunkt för fallskydds-utrustning maximalt 7 meter över marknivån. Befintliga infästningsanordningar längs vägen upp ska användas, om sådana finns.
  Den arbetsgivare, den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd, de som för gemensam räkning driver sådan verksamhet eller den som anlitar inhyrd arbetskraft i sin verksamhet, som överträder kraven i första, andra, tredje eller fjärde stycket ska betala en sanktionsavgift, se 101 §.
  Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:
  Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 721 kronor.
  Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.
  Den som för samma arbete även överträder 92 a § ska endast betala en sanktionsavgift. (AFS 2014:26)
  (Träder i kraft den 1 januari 2015.)

92 a § Om fallskydd enligt 87–89 §§ saknas och takarbete utförs där det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer, ska sanktionsavgift betalas om inte villkoren nedan minst uppfylls. Vid takarbete gäller även bestämmelserna i 56 a och 60 a §§. AFS 1999:3 24

 1. Skydd mot fall ska finnas vid takarbetet genom att man
  a. arbetar i skydd av skyddsräcken,
  b. arbetar på mobila eller fasta arbetsplattformar,
  c. arbetar i arbetskorgar,
  d. arbetar på eller innanför ställningar med skyddsräcken,
  e. arbetar ovanför eller innanför skyddsnät eller
  f. använder personlig fallskyddsutrustning.
 2. Skydd mot fall ska vara utformat och användas enligt a–h nedan.
  a. Skyddsräcke ska ha fotlist, mellanledare och överledare och vara minst en meter högt. När räcke endast skyddar mot fall från ställningslag ska bestämmelserna i föreskrifterna om ställ-ningar uppfyllas. Om permanenta räcken utnyttjas som fallskydd, får fotlist utelämnas. Skydds-räcke ska finnas även på takkant vid gavel.
  b. Om arbete endast bedrivs på ett begränsat område av taket är det tillräckligt att fallskyddet skyddar mot fall inom detta område, om tydlig och hållbar avspärrning finns mot övriga delar av taket där arbete inte förekommer.
  c. Öppningar och hål i tak eller underlag med fallrisker ska förses med skyddstäckning eller skyddsräcken.
  d. Område på tak eller underlag med risk för genomtrampning ska spärras av.
  e. Personlig fallskyddsutrustning ska bestå av helsele och kopplingslina med falldämpare. Linan ska vara förankrad.
  f. Personlig fallskyddsutrustning ska förhindra fall till underliggande nivå.
  g. Personlig fallskyddsutrustning ska användas och vara förankrad vid en förflyttning längs stege eller stegar, fasta eller lösa, om höjdskillnaden mellan mark och nivån där förflyttningen slutar är mer än 4 meter. Vid förflyttning mellan olika nivåer på tak ska personlig fallskyddsutrustning användas och vara förankrad även om nivåskillnaden är mindre än 4 meter.
  h. Personlig fallskyddsutrustning ska användas vid förflyttning på tak och löpande förankras. Detta gäller inte om det finns skyddsräcken som skyddar mot fall.
 3. Undantag från 1 och 2 medges för följande arbeten.
  a. Arbete på tak med högst 6 graders lutning när arbetet utförs mer än två meter från takkanten eller annan kant. Tydliga och hållbara avspärrningar ska finnas som avgränsar arbetsområdet, minst två meter från takkanten eller annan kant. Om takytan lutar utåt och taket är så halt att det finns risk att falla över kanten, gäller inte detta undantag.
  b. Vid enstaka arbete med att installera infästning för säkerhetslina maximalt 7 meter över marknivå. Befintliga infästningsanordningar längs vägen upp ska användas, om sådana finns.
  c. Vid arbete med att första gången fästa säkerhetslina i befintlig förankringspunkt för fallskydds-utrustning maximalt 7 meter över marknivån. Befintliga infästningsanordningar längs vägen upp ska användas, om sådana finns.
  Den arbetsgivare, den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd, de som för gemensam räkning driver sådan verksamhet eller den som anlitar inhyrd arbetskraft i sin verksamhet, som överträder kraven i första, andra, tredje eller fjärde stycket ska betala en sanktionsavgift, se 101 §.
  Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande: AFS 1999:3 25

Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 721 kronor.
Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.
Den som för samma arbete även överträder 60 a § ska endast betala en sanktionsavgift. (AFS 2014:26)
(Träder i kraft den 1 januari 2015.)

Personlig skyddsutrustning och val av fallskydd
5 §
Gemensamma skyddsåtgärder skall prioriteras framför individinriktade. Personlig skyddsutrustning skall användas när risken inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder.

Bedömning av risker
Arbetsgivaren skall, innan personlig skyddsutrustning väljs, analysera och bedöma riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen skall ha för att skydda mot dessa. Därvid skall hänsyn tas även till risker som utrustningen i sig kan orsaka. Bedömningen skall revideras när någon
förändring inträffat som har betydelse för bedömningen.

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
7 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. (AFS 2003:4)
Riskbedömning, åtgärder och uppföljning
8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.
När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. AFS 2001:1 9
Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.
9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. (AFS 2008:15).
10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.
Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs.
Genomförda åtgärder skall kontrolleras.
11 § Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras.
Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning

Undersökning och riskbedömning
3 § Undersökning och riskbedömning skall göras för att bedöma om den
arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det arbete som skall
utföras, eller om den har anpassats till det på lämpligt sätt så att den kan
användas med betryggande säkerhet.
De riskmoment som föreligger på grund av användningen av arbetsutrustningen
skall undersökas och bedömas.

4 § En förnyad undersökning och riskbedömning skall genomföras

 1. om uppföljningen enligt 6 § visar att befintliga risker inte stämmer med
  tidigare riskbedömning,
 2. om vidtagna åtgärder inte gett förväntat resultat eller
 3. vid förändringar i arbetsprocesser eller verksamheten.

Åtgärder
5 § Med utgångspunkt i riskbedömningen skall alla nödvändiga åtgärder
vidtas för att förebygga ohälsa eller olycksfall. Kraven i 7–21 §§ skall alltid
vara uppfyllda.

Uppföljning
6 § Riskbedömningen och de vidtagna åtgärderna skall följas upp regelbundet
för att klargöra om riskbedömningen är riktig och att åtgärderna gett
förväntat resultat.

Krav på produkter
7 § Om en arbetsutrustning omfattades av svenska föreskrifter, som överför
EG-direktiv till svensk rätt när den släpptes ut på marknaden eller togs
i drift inom EES, gäller följande. Utrustningen får användas endast om den
uppfyller kraven på beskaffenhet och information om användningen som
finns i de föreskrifterna som gällde för den när den släpptes ut på marknaden
eller togs i drift.
Detsamma gäller en arbetsutrustning som omfattades av motsvarande föreskrifter
i något annat land inom EES. Vad beträffar märkning, interaktiv
programvara och bruksanvisning gäller vid användningen dock alltid de
krav på språk som följer av de svenska föreskrifterna.

8 § En arbetsutrustning, som inte omfattas av 7 §, skall uppfylla kraven i
bilaga A när den används. En arbetsutrustning, som endast i vissa avseenden
omfattas av krav enligt 7 §, skall i övrigt uppfylla kraven i bilaga A när
den används.

Krav vid användning
9 § Arbetsutrustning skall förvaras, installeras, placeras och användas så
att betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall föreligger.

10 § En arbetsutrustning får bara användas för det ändamål och under de
förutsättningar den är avsedd eller lämpad för.

11 § Vid användning av arbetsutrustning skall kraven i bilaga B vara uppfyllda.

12 § Tillämpningen av utfärdade instruktioner skall följas upp fortlöpande.

Ergonomi
13 § En arbetsutrustning skall användas med lämpliga arbetsställningar
och arbetsrörelser och även i övrigt på ett ergonomiskt lämpligt sätt.
Information till arbetstagare

14 § Arbetstagare skall göras medvetna om

 1. de risker för ohälsa och olycksfall de utsätts för när de använder arbetsutrustningen,
 2. riskerna från den arbetsutrustning som finns i deras omedelbara närhet
  på arbetsplatsen,
 3. de eventuella förändringar som påverkar den arbetsutrustning som
  finns i deras omedelbara närhet på arbetsplatsen och som de kan beröras
  av, även om de själva inte direkt använder utrustningen.
  De skall få nödvändiga instruktioner och information om användningen,
  onormala situationer som kan förutses, i tillämpliga fall erfarenheter som
  man gjort under tidigare användning av arbetsutrustningen samt vilken
  personlig skyddsutrustning de skall använda. De instruktioner som följer
  med arbetsutrustningen vid leverans skall vara tillgängliga för de arbetstagare
  som berörs, och vid behov kompletteras med skriftliga eller muntliga
  instruktioner.
  Information och instruktioner skall vara begripliga för de arbetstagare
  som berörs.

Arbetsutrustning med särskilda risker
15 § Om en arbetsutrustning kan medföra särskild risk för ohälsa eller
olycksfall, skall arbetet ordnas så att bara de som har till uppgift att använda
utrustningen får göra detta. De som sköter kontroll, reparation, ändring,
service, rengöring och underhåll av en sådan anordning skall vara särskilt
utsedda.
16 § En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft
använda arbetsutrustning enligt 15 § skall ha dokumentation över dennes
praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av
utrustningen.
Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder arbetsutrustning
enligt 15 § på ett gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande
dokumentation tillgänglig på arbetsstället.

Underhåll och kontroll
17 § Så länge en arbetsutrustning används skall den underhållas så att den
uppfyller gällande krav. När det finns en underhållsjournal till arbetsutrustningen
skall den hållas aktuell.

18 § Om säkerheten beror på hur installationen har utförts, skall arbetsutrustningen
kontrolleras efter installation men innan den tas i bruk första
gången, för att säkerställa att den är korrekt installerad och fungerar väl.
Detsamma gäller när utrustningen har flyttats och monterats på en ny plats.

19 § En arbetsutrustning som slits, åldras eller utsätts för annan negativ
påverkan som kan leda till farliga situationer skall genomgå regelbundna
kontroller och vid behov regelbundna prov.

20 § Varje gång något ovanligt har inträffat som kan påverka säkerheten
hos en arbetsutrustning negativt, t.ex. ombyggnad, olycka, olika naturfenomen
eller långa stilleståndsperioder, skall särskilda kontroller göras.

21 § Resultaten av kontroller enligt 18–20 §§ skall dokumenteras och en
bedömning göras av vilka åtgärder som behöver vidtas. När en arbetsutrustning
används utanför företaget skall den åtföljas av ett bevis på när den
senaste kontrollen utfördes.

Bilaga B:
B 4. Ytterligare krav vid användning av arbetsutrustningar
avsedda för tillfälligt arbete på nivåer över mark- eller
golvplan eller annat höjdarbete
B 4.1 Allmänt
B 4.1.1 Val av arbetsutrustning
Om ett tillfälligt arbete på nivåer över mark- eller golvplan, eller annat höjdarbete,
inte kan utföras säkert från ett lämpligt underlag och under ergonomiskt
lämpliga förhållanden, skall den arbetsutrustning väljas som bäst
garanterar och upprätthåller säkra arbetsförhållanden.
Gemensamma skyddsåtgärder skall prioriteras före användning av personlig
skyddsutrustning.
Arbetsutrustningen skall vara dimensionerad och utformad för det arbete
som skall utföras och för de belastningar som går att förutse. Arbetsutrustningen
skall också göra det möjligt att förflytta sig riskfritt.
Lämpligaste sättet för tillträde till en tillfällig arbetsplats vid höjdarbete
skall väljas med hänsyn till antalet förflyttningar, höjden och hur länge arbetet
skall pågå. Det skall också gå att utrymma arbetsplatsen i en nödsituation.
Förflyttning mellan utrustning för tillträde och plattform, ställningslag
eller landgång får inte innebära någon ytterligare fallrisk

B 4.1.2 Reparbete
Användning av linor för att nå arbetsplatsen, inta arbetsposition och utföra
arbete får bara tillåtas när arbetet, enligt riskbedömningen, kan utföras under
säkra förhållanden, och där det inte går eller är befogat att använda andra
säkrare arbetsutrustningar.
En arbetssits med lämpliga tillbehör skall tillhandahållas om riskbedömningen,
och i synnerhet arbetets varaktighet och den ergonomiska belastningen,
föranleder detta.
B 4.1.3 Åtgärder för att minimera risker
Beroende på vilken sorts arbetsutrustning som valts på grundval av ovannämnda
punkter skall lämpliga åtgärder vidtas för att minimera de risker
för ohälsa och olycksfall som är förenade med denna typ av utrustning.
Om det behövs skall anordningar för skydd mot fall installeras. De skall
vara så utförda och ha en sådan hållfasthet att de förhindrar eller bromsar
fall för att så långt som möjligt förhindra att någon skadas. Gemensamma
skyddsanordningar mot fall får bara utelämnas vid platser för tillträde till
stege eller trappa.
B 4.1.4 Tillfälliga åtgärder
När det är nödvändigt att tillfälligt ta bort en gemensam skyddsanordning
mot fall, för att utföra ett arbete, skall andra effektiva skyddsåtgärder mot
fall vidtas. Arbetet får inte utföras innan dessa åtgärder har vidtagits. När
arbetet är slut eller avslutats tillfälligt skall de gemensamma skyddsanordningarna
mot fall återställas.
B 4.1.5 Väderförhållanden
Ett tillfälligt arbete på nivåer över mark- eller golvplan, eller annat höjdarbete,
får bara utföras när väderförhållandena inte innebär någon risk för
ohälsa eller olycksfall.
Om ljusförhållandena är otillräckliga skall lämplig belysning användas.

B 4.2 Särskilda bestämmelser om användning av linor för att nå
arbetsplatsen, inta arbetsposition och utföra arbete (reparbete)
När linor används för att nå arbetsplatsen, inta arbetsposition och utföra arbete
skall följande villkor vara uppfyllda:
a) Systemet skall omfatta minst två av varandra oberoende förankrade
linor, den ena för tillträde, firning och stöd (arbetslina), den andra för
säkerhet (säkerhetslina).
Kravet att använda minst två linor gäller inte vid räddningsarbete
inom räddningstjänst, polis och militär.

b) Arbetstagaren skall vara utrustad med, och använda, lämplig sele som
är kopplad till säkerhetslinan och arbetslinan.
c) Arbetslinan skall vara försedd med en anordning för säkert tillträde
och säker firning. Den skall också ha ett system med automatisk låsning
för att förhindra fall om användaren förlorar kontrollen över sina
rörelser.
Säkerhetslinan skall vara utrustad med en rörlig anordning som
förhindrar
fall och som följer med när arbetstagaren förflyttar sig.
d) De verktyg och annan utrustning som en arbetstagare använder skall
vara säkrade vid arbetstagarens sele eller arbetssits eller på annat
lämpligt sätt.
e) Arbetet skall organiseras så att någon annan, förutom arbetstagaren, är
närvarande när arbetet utförs. Arbetet skall planeras och övervakas så
att arbetstagaren omedelbart kan få hjälp i en nödsituation.
f) Berörda arbetstagare skall få specialutbildning för det arbete som skall
utföras, särskilt beträffande räddningsmetoder.
g) Skyddshjälm med hakrem, men utan skärm framtill, skall användas
om det inte är uppenbart onödigt. I övrigt skall personlig skyddsutrustning
användas när det behövs.

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
2 § Med arbetsgivare jämställs i dessa föreskrifter:

 1. Den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet.
 2. Den som ensam eller gemensamt med familjemedlem men utan någon
  anställd yrkesmässigt driver någon av följande verksamheter.
  a) Byggnads- eller anläggningsarbete.
  b) Annat arbete, dock endast såvitt gäller skydd mot risker från tekniska
  anordningar eller farliga ämnen.
 3. De som i övrigt för gemensam räkning yrkesmässigt driver verksamhet
  utan anställd.

Att tillhandahålla utrustning
4 §
Arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla
den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet.

Gemensamma skyddsåtgärder. Riskbedömning
och val av utrustning
5 §
Gemensamma skyddsåtgärder skall prioriteras framför individinriktade.
Personlig skyddsutrustning skall användas när risken inte kan undvikas
eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska
skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder.
Arbetsgivaren skall, innan personlig skyddsutrustning väljs, analysera
och bedöma riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen skall
ha för att skydda mot dessa. Därvid skall hänsyn tas även till risker som
utrustningen i sig kan orsaka. Bedömningen skall revideras när någon
förändring inträffat som har betydelse för bedömningen.

Användning
6 §
Personlig skyddsutrustning får användas endast om den
a) är ändamålsenlig i förhållande till de risker den är avsedd för utan att
den i sig leder till ökad risk,
b) är anpassad till förhållandena på arbetsplatsen,
c) är anpassad till aktuella arbetsställningar och arbetsrörelser,
d) är anpassad till arbetstagarens hälsotillstånd samt
e) passar bäraren efter nödvändig justering.

7 §
Personlig skyddsutrustning skall vara avsedd för personligt bruk om
det inte finns särskilda skäl för undantag. Om utrustningen används av
mer än en person, skall åtgärder vidtas för att säkerställa att sådan användning
inte skapar säkerhets-, hälso- eller hygienproblem för de olika
användarna.
Personlig skyddsutrustning får endast användas för det ändamål för vilket
den är avsedd.

8 §
Om det finns mer än en risk som gör det nödvändigt att samtidigt
bära mer än en typ av personlig skyddsutrustning, skall utrustningarna
kunna kombineras och fortfarande vara effektiva mot riskerna i fråga.

9 §
Vid användning av personlig skyddsutrustning skall hänsyn tas till
a) arbetets varaktighet,
b) den fysiska och psykiska belastningen,
c) riskens omfattning och frekvens,
d) de särskilda förhållanden som råder på arbetsplatsen samt
e) prestanda hos den aktuella personliga skyddsutrustningen.
Information

10 §
Arbetsgivaren skall på förhand informera arbetstagaren om de risker
som den aktuella personliga skyddsutrustningen skall skydda mot.
Arbetsgivaren skall även ordna med instruktion och övning och, om det
behövs, demonstrera hur utrustningen skall användas så att avsedd
skyddseffekt uppnås.
Lämplig skriftlig information för varje aktuell personlig skyddsutrustning
skall tillhandahållas och finnas tillgänglig inom företaget eller verksamheten.

11 §
Arbetstagare skall följa givna instruktioner vid användning av den
personliga skyddsutrustningen.
Underhåll och förvaring

12 §
Arbetsgivaren skall se till att den personliga skyddsutrustningen
underhålls, kontrolleras, repareras och förvaras så att dess skyddseffekt
och hygieniska standard bibehålls. Utrustning som skadats eller av annan
anledning kan antas ha otillräcklig skyddseffekt får inte användas.

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
Undersökning och riskbedömning

3 § Arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap skall användas. Följande skall då särskilt undersökas:

 1. lyftanordningarnas stabilitet under olika mark- och väderförhållanden, 2. tillträde till riskområden,
 2. arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper,
 3. arbete under upplyft last samt lyft av personer,
 4. service- och monteringsarbeten,
 5. användning och val av lyftredskap,
 6. säkring av last, lastkoppling och manuell styrning av last,
 7. sammanfallande arbetsområden och användning av flera lyftanordningar för lyft av gemensam
  last (s.k. samlyft) och
 8. livslängd och underhåll av lyftanordningar och lyftredskap.

4 § En förnyad undersökning och riskbedömning skall genomföras

 1. om uppföljningen enligt 6 § visar att befintliga risker inte stämmer med tidigare riskbedömning, 2. om vidtagna åtgärder enligt 5 § inte gett förväntat resultat eller
 2. vid förändringar i arbetsprocesser eller verksamheten.

Åtgärder
5 § Med utgångspunkt i riskbedömningen skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga
ohälsa eller olycksfall. Kraven i 7–34 §§ skall alltid vara uppfyllda.

Uppföljning
6 § Riskbedömningen och de vidtagna åtgärderna skall följas upp regelbundet för att klargöra om
riskbedömningen är riktig och att åtgärderna gett förväntat resultat.

Krav vid användning
Planering och organisation
9 § Ett arbete med lyftanordningar och lyftredskap skall planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer förhindras.
I samband med lyftoperationer där representanter från flera verksamheter är involverade skall en person utses som ansvarig för planering och genomförande av lyftoperationerna.

Personlig fallskyddsutrustning
15§ En personlig fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan
anordning eller fordon. Fallskyddsutrustningen skall förvaras lättåtkomligt på eller nära anordningen.

Tillträde till manöverplats
16 § För tillträde till en hytt som är belägen mer än 25 meter över markytan eller annat tillträdesplan skall det finnas en maskindriven hiss.
Hiss behövs inte om

 1. hytten är höj- och sänkbar eller
 2. lyftanordningen normalt manövreras från markplanet och endast undantagsvis från hytten.

Personlyft
17 § Personer får endast lyftas med en anordning som är konstruerad och tillverkad för detta. Undantag från kravet i första stycket får göras

 1. i nödsituationer,
 2. vid räddningsarbete inom räddningstjänst, polis och militär eller
 3. om det anges i särskilda föreskrifter att så får ske och villkoren i de föreskrifterna är uppfyllda.

AFS 1982:03 Ensamarbete

4 § Innebär ensamarbete påtaglig risk för kroppsskada genom olycksfall skall det ordnas så,
att arbetstagaren kan få snabb hjälp i en nödsituation. Kan godtagbar säkerhet inte erhållas på
annat sätt får arbetet inte utföras utan att jämte arbetstagaren annan person är närvarande
under arbetet.
5 § Innebär ensamarbete en stark psykisk påfrestning, skall eftersträvas att arbetstagare kan få
direktkontakt med arbetskamrater eller andra människor.
6 § Minderårig får inte anlitas till sådant ensamarbete som anges i 4-5 §§.
7 § När ensamarbete som avses i 4-5 §§ anordnas, skall arbetsgivaren underrätta
skyddsombud.