Monthly Archives: januari 2024

Hur arbetar Arbetsmiljöverket vid en dödsolycka?

Så arbetar Arbetsmiljöverket vid dödsolyckor (med text direkt från www.av.se) 21 december 2023 Den senaste tidens dödsolyckor har riktat strålkastarljuset mot säkerheten på svenska arbetsplatser. Här förklarar vi Arbetsmiljöverkets roll i arbetet efter en dödsolycka och vad som krävs för att vända den negativa trenden. Fem människor omkom i den uppmärksammade hissolyckan på en byggarbetsplats i Sundbyberg i mitten av december. Samma vecka dog ytterligare tre personer efter olyckor på svenska arbetsplatser. Hittills i år har över 60 personer omkommit i arbetsplatsolyckor, vilket är en markant ökning jämfört med förra året. – Vi kan aldrig acceptera att någon dör av jobbet. Alla kan begå misstag, men det måste kunna ske utan katastrofala konsekvenser, säger vikarierande generaldirektör Håkan Olsson. Vad gör Arbetsmiljöverket efter en dödsolycka? Efter en allvarlig olycka startar Arbetsmiljöverket en utredning för att ta reda på vad som hänt och varför. Vi inspekterar arbetsplatsen och ställer frågor till arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud om deras bedömning av orsakerna till händelsen. Vi kontrollerar arbetsgivarens förebyggande arbetsmiljöarbete och om arbetsgivaren har följt sina egna rutiner, arbetsmiljölagen och kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi kontrollerar om säkerhetsrutinerna har varit kända för dem som har arbetat på arbetsplatsen. Vi tar del av arbetsgivarens egen olycksutredning och vilka åtgärder som planeras för att något liknande inte ska inträffa igen. Om vi ser att arbetsmiljöarbetet har brustit och att det finns kvar risker i arbetsmiljön ställer vi krav på att bristerna åtgärdas. Arbetsmiljöverket kan då utfärda ett vitesföreläggande eller stoppa arbetet på hela eller delar av arbetsplatsen tills bristerna är åtgärdade. Vid misstanke om arbetsmiljöbrott gör vi en åtalsanmälan som lämnas till Åklagarmyndigheten. Vad krävs för att antalet dödsolyckor ska minska? Många av de dödliga händelserna skulle kunna ha förhindrats om rätt information, säkerhetsåtgärder och kunskap funnits. Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön och det är på arbetsplatsen som man kan förebygga att någon blir sjuk, skadas eller dör av arbetet. För att minska antalet olyckor är ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete helt avgörande. Då kan man åtgärda risker innan en olycka sker och man får en bra säkerhetskultur på arbetsplatsen. Samtidigt kräver ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete engagemang och kunskap från flera håll. – För att få ner antalet dödsolyckor behöver hela arbetsmarknaden samarbeta, från politiker och myndigheter till arbetsgivare, fackförbund och skyddsombud. Vi är alla överens om att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, men ingen aktör kan göra hela det arbetet ensam, säger Håkan Olsson. Hur arbetar Arbetsmiljöverket för att antalet dödsolyckor ska minska? Med arbetsmiljölagen som grund arbetar vi med att ta fram och sprida kunskap, ta fram nya regler samt inspektera arbetsplatser där riskerna är som störst. Syftet är att bidra till att arbetsgivare aktivt förebygger allvarliga skador och dödsolyckor. Vi har en nollvision mot dödliga händelser i arbetet som bland annat handlar om att öka samverkan mellan arbetsmarknadens parter och branschorganisationer inom de värst drabbade områdena. Tillsammans arbetar vi för att identifiera behov av åtgärder för att ingen ska dö eller skadas av sitt arbete. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra fler oanmälda inspektioner, vad innebär det? Det innebär att vi får prioritera om våra resurser. Vi riktar in oss på arbetsplatser där riskerna bedöms vara störst, bland annat med hjälp av tips från andra myndigheter som upptäckt brister hos arbetsgivare. – Samtidigt kommer vi aldrig att kunna inspektera oss till en helt säker arbetsmiljö på svenska arbetsplatser. Vi har vår roll och vårt ansvar, men det är många aktörer som måste arbeta tillsammans, säger Håkan Olsson.